Erhvervsdrivende fond til udvikling af bæredygtige løsninger

Forretning via fællesskaber

Hos Klimafonden Skive tror vi på, at samarbejde og synergi på tværs af brancher er det, der skal til for at skabe bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter i større skala.

 

Vores tilgang til bæredygtighed er baseret på en stærk både-og-tankegang. Initiativerne skal både bidrage til løsningen af klima-, miljø- og energiudfordringer og skabe forudsætninger for lokal og national udvikling på tværs af sektorer, virksomheder og offentlig privat samspil.

For os er det slet ikke modsætningsfyldt, da efterspørgslen efter grønne løsninger betyder, at der er store vækst-potentialer i bæredygtige forretningsmodeller og teknologier.

 

Vi ser derfor også forretningssymbiosen som en katalysator for bæredygtigheden. Vores rolle er at udvikle og facilitere samarbejdet og synergier på tværs af brancher og sektorer med det formål at gøre projekterne økonomisk bæredygtige.

FN’s verdensmål som vandmærke

FN’s verdensmål ligger som et vandmærke bag alt, hvad vi arbejder med. Vi tror på og bakker op om alle målene – de er alle vigtige. Det kan måske derfor synes underligt at fremhæve enkelte mål at arbejde efter fremfor andre. De mål, vi alligevel fremhæver her, er mål, vi ser som pejlemærker i vores arbejde med at accelerere den grønne erhvervsudvikling.

Bæredygtig energi

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Det gælder især punkt 7.1 om universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning og 7.2 om at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix.

Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Det gælder især punkt 9.4 om fokus på bæredygtig industri og mere effektiv udnyttelse af ressourcer samt øget brug af rene miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktions-former.

Her med fokus på punkt 12.2 om opnåelse af bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer og på 12.5 om reduktion af affaldsgenereringen gennem forebyggelse, genvinding og genbrug.

Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimafor-andringer og deres konsekvenser.

Her er fokus på punkt 13.2 om integration af tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning – og herunder 13.2.1. om udvikling af lav udledning af drivhusgasser på en måde, der ikke truer fødevareproduktion.

Partnerskaber for handling

Styrke det globale partnerskab for bære-dygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Det gælder især punkt 17.14 om styrkelse af den politiske kohærens for bæredygtig udvikling; punkt 17.17 om tilskyndelse til og fremmelse af effektive offentligt-private partnerskaber og punkt 17.19 om at bygge videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling.

Bæredygtig forretningsudvikling med ESG

Når vi arbejder med bæredygtig forretningsudvikling – også økonomisk bæredygtighed – så skal vi selvfølgelig selv kunne stå til regnskab for vores tilgang til egen bæredygtighed.

 

Måden, vi gør det på, er baseret på den stærke forbindelse mellem høje standarder for miljø, social ansvarlighed og ledelse (ESG) – sat i relation til værdiskabelse.

Påvirkning af klima, forbrug og affald

 • Affaldshåndtering: vi sorterer vores affald.
 • Transport/kørsel: vi benytter os af samkørsel, hvor det er muligt – og kører kun alene i det omfang, det er nødvendigt.
 • Indeklima: vi lufter gerne ud et gange om dagen og under og efter møder; det gavner både indeklimaet og os.
 • Ressourceforbrug: vi gemmer dokumenter elektronisk og printer på begge sider af papiret.
 • Fødevarer: vi vælger helst økologisk/bæredygtigt og lokale leverandører og har fokus på at minimere madspild.

Rettigheder, ligestilling og sundhed

 • Trivsel: vi har to hjemmearbejdsdage om ugen, fleksible mødetider samt fri frugt, kaffe, the og vand.
 • Sygefravær: vi er opmærksomme på, hvordan vi har det – at der er balance i hverdagen mellem arbejde, opgaver og familie.
 • Forsikring: vi har erhvervsrejseforsikring og sundhedsforsikring, der giver mulighed for at få dækket ens familiemedlemmer.
 • Diversitet: vi ansætter på kompetencer og ønsker samtidig at afspejle det samfund, vi lever i.
 • Fuldtidsansatte: 5
 • Socialt ansvar: vi ansætter praktikanter og har ofte besøg af studerende fra forskellige studiemiljøer.

Ledelse, køn og gennemsigtighed

 • Bestyrelsessammensætning: består af 7 personer, der udpeges efter fondens vedtægter
 • Compliance: vi følger reglerne for god fondsledelse og rapporterer på dem samt har frit tilgængelige vedtægter

Sekretariat

Direktør
Anne-Mette S. Langvad
amsl@klimafondenskive.dk +45 2462 1546

Har et stærkt blik for bæredygtig systemudvikling og cirkulær bioøkonomi. Stor erfaring med udvikling af forskellige værktøjer til planlægning, organisering og beslutningsstøtte. Holder fokus på flere bundlinjer, hele værdikæder samt udnyttelse af overskydende ressourcer og værdistrømme.

 

Omsætter viden til praksis dér, hvor kompleksiteten er høj, og hvor mange interesser skal integrere for at lykkes. Stærkt engagement og høj integritet. Har mere end 20 års erfaring fra rådgivningsbranchen, myndighederne og universitetsverdenen. Kommer med en baggrund i sociologi og agroøkologi.

PA og Fondssekretær
Lisbet Andersen Rauff
lara@klimafondenskive.dk +45 2572 1667

PA for direktør, bestyrelsessekretær og Office Manager. Uanset om det gælder ledelsessupport eller projektadministration, er planlægning, dokumentation og kommunikation grundsten. Har en solid viden om tværsektorielle samarbejdsprocesser og initiering af OPP-projekter.

 

Kommer med over 15 års erfaring i krydsfeltet mellem forskning, myndigheder og forretning fra blandt andet Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Skive Kommune. Har været med fra starten, da vi hed Energifonden Skive og deltog i udviklingen af GreenLab Skive.

Projektleder
Allan Romvig
alro@klimafondenskive.dk +45 8180 6294

Holder styr på vores projekter i detaljen og koordinerer projektaktiviteter og deadlines, så den optimale struktur på tværs af opgaver opretholdes med solid kvalitet. Har en nysgerrig og analytisk tilgang til matchmaking af virksomheder ind i værdikæder, der går på tværs af brancher.

 

Har et godt logistisk øje for optimal udnyttelse af ressourcer og ressourcestrømme med en bæredygtig tankegang, der inddrager affald og reststrømme som biprodukter. Har en baggrund i forsvaret og fra hospitalsverdenen og derfra mere end 15 års erfaring inden for projektledelse og logistik i form af planlægning, ledelse og strategi.

Udviklingskonsulent
Thine Hahnbak
thih@klimafondenskive.dk +45 8180 6295

Ser muligheder og skaber sammenhæng gennem brobygning mellem mennesker, proces og strategi. Stakeholder management, rådgivning og strategisk kommunikation er top-of-mind krydret med solid, grøn forretningsforståelse. Sikrer forankring, forståelse og udvikling på tværs af fagligheder og sektorer - gerne ved hjælp af inddragende processer.

 

Har mere end 25 års erfaring som leder i finanssektoren og som selvstændig konsulent inden for kommunikation, facilitering og konceptudvikling. Er uddannet i ledelseskommunikation og organisationsudvikling efterfulgt af certificeringer i coaching og facilitering.

Bestyrelse

Stig P. Christensen - Formand
Formand
Stig P. Christensen
Poul Pedersen - Næstformand
Næstformand
Poul Pedersen
Peder Chr. Kirkegaard - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Peder Chr. Kirkegaard
Claus Nielsen - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Claus Nielsen
Jette Petersen - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Jette Petersen
Holger Blok - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Holger Blok
Martin Romvig - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Martin Romvig
Bestyrelsen CV

Bestyrelsen

Klimafonden Skives bestyrelse består af 7 medlemmer, der er udpegede i henhold til fondens vedtægter. Den daglige drift varetages af fondens sekretariat.

Vedtægter

Governance

Klimafonden Skive lever op til “Anbefalinger for God Fondsledelse” udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse.

God fondsledelse